Từ 'milk' là một trong những từ nhiều người Việt Nam phát âm sai, cùng thử tài của bạn

a. /mɪl/

b. /mju/

c. /mɪlk/

Nguyễn Xuân Quang, Moon ESL

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google