Các từ 'southern', 'heart', 'mosquito', 'mausoleum' và 'percent' rất hay bị phát âm sai. Thử tài của bạn cùng 5 từ này.

5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-phan-5

1. Từ 'southern'

a. /ˈsaʊθ ərn/

b. /ˈsaʊð ərn/

 c. /ˈsʌð ərn/ 

d. /ˈsʌθ ərn/

5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-phan-5-1

2. Từ 'mausoleum'

a. /ˈmɔ səˌli əm/

b. /ˌmɔ səˈli əm/

c. /mə ˈzɔ li əm/

5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-phan-5-2

3. Từ 'heart'

a. /hɑrt/

b. /hɜrt/

5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-phan-5-3

4. Từ 'mosquito'

a. /ˈmoʊs kwi toʊ/     

b.  /məˈski toʊ/ 

c. /məˈskwi toʊ/

5-tu-tieng-anh-90-nguoi-viet-nam-phat-am-sai-phan-5-7

5. Từ 'percent'

a. /ˈpɜr sənt/

b. /pərˈsɛnt/

Nguyễn Xuân Quang, Moon ESL 

Xem tiếp:
>>Phần 1
>>Phần 2
>>Phần 3
>>Phần 4

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
TuyenSinhVietNam.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google